vojtova terapia

Vojtova metóda

Metóda pre deti, ktoré majú z najrozličnejších príčin štrukturálne poškodenie mozgu s prevahou postihujúce najmä funkčný okruh motoriky. U nás sa toto poškodenie označuje termínom detská mozgová obrna (DMO). Cieľom Vojtovej metódy je snaha správne ovplyvniť nefyziologické (porušené) základné pohybové vzorce. Hlavný princíp spočíva v úsilí nasilu vnútiť nezrelému mozgu, ktorý ešte nemá definitívne naprogramovanú motoriku, aby začal používať správne alebo opravené pohybové vzorce. Vojtova metóda to robí nepriamo, tzv. reflexne.

Pani Monika Širočková a Miško