Posluchová metóda Tomatis

Táto metóda je založená na vedeckých poznatkoch, ktorými sú Mózartov efekt,

tri Tomatisové zákony alebo princíp spätnej sluchovej väzby (FAF, DAF, MAF), ktoré pomáhajú pri odstraňovaní rečových vad. Miško začal s touto metódou v lete 2013. Dnes už ma za sebou druhý nadstavbový cyklus. Metóda je určená pre deti predskolského a školského veku s ADHD, poruchami učenia, oneskoreným vývojom reči, či s problémami v sociálnej oblasti.